Tillbaka

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras.

Dataskyddsförordningen

Bygg & Fastighetskonsult I Sthlm:s Personuppgiftspolicy

 1. Introduktion

Bygg & Fastighetskonsult I Sthlm vill värna och skydda din integritet och vår användning av dina personuppgifter regleras av denna personuppgiftspolicy. På denna webbplatsbetyder ” Bygg & Fastighetskonsult I Sthlm”, ”vår” och ”vi” alla som ingår i företaget, som samlar in och använder din information på det sätt som anges i denna personuppgiftspolicy. All hänvisning till ”dig” eller ”din” hänvisar till var och en, vars personuppgifter vi hanterar.

Vår användning av dina personuppgifter regleras av denna personuppgiftspolicy.

Bygg & Fastighetskonsult I Sthlm är Personuppgiftsansvarig för de personuppgifter om dig som samlas in och använder. Vi kommer att hantera dina personuppgifter som konfidentiella och i enlighet med gällande lagstiftning om dataskydd och dina personuppgifter kommer endast att delas med andra i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

Denna personuppgiftspolicy beskriver;

 • Vad personuppgifter är
 • Hur vi samlar in dina personuppgifter
 • De typer av personuppgifter vi samlar in
 • Hur vi använder dina personuppgifter
 • Den rättsliga grunden för hantering av dina personuppgifter
 • Hur vi delar dina personuppgifter
 • Hur länge vi behåller dina personuppgifter
 • Hur vi skyddar dina personuppgifter
 • Överföringar utomlands av dina personuppgifter
 • Dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter
 • Hur man anför klagomål och hur man kontaktar oss

Om det sker några ändringar i hur dina personuppgifter används kommer denna personuppgiftspolicy att uppdateras.

 1. Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som berättar något om dig för oss. Dessa kan innehålla information som namn, kontaktuppgifter, födelsedatum, bankkontouppgifter eller information om dina behov eller omständigheter som skulle göra det möjligt för oss att identifiera dig.

Vissa personuppgifter är klassificerade som ”särskilda” uppgifter enligt lagstiftningen om dataskydd. De inkluderar information om hälsa, ras eller etniskt ursprung, religiösa övertygelser eller politiska åsikter och sexuell läggning. Sådan information är känsligare och vi måste ha ytterligare skäl att samla in, lagra och använda denna typ av personuppgifter. Det finns också ytterligare restriktioner för omständigheter som ger oss rätt att samla in och använda uppgifter om brottsdomar.

Alla referenser till personuppgifter i denna personuppgiftspolicy kommer att inkludera personliga uppgifter och, i förekommande fall, särskilda kategorier av personliga uppgifter.

 1. Vilka personliga uppgifter samlar vi in?

Vi samlar in (fullständiga) kontaktuppgifter (såsom telefonnummer, e-postadress och postadress) när du kommunicerar med oss.

Om vi ​​tillhandahåller en tjänst till dig eller för din räkning där vi måste göra det enligt lag, samlar vi dessutom in uppgifter om din identitet, vilket kommer att vara minst någon form av fotografisk identifiering (såsom pass, körkort, CV-foto eller id-kort)

Vi kommer också att verifiera om du har släktingar eller nära anknytningar till någon som arbetar hos Bygg & Fastighetskonsult I Sthlm, så att vi kan överväga potentiella intressekonflikter, och om dessa föreligger, hur vi hanterar dessa i enlighet med våra lagstadgade och föreskrivna skyldigheter.

Beroende på vilken tjänst vi tillhandahåller för dig (eller för din räkning) kan vi också komma att samla in ytterligare personuppgifter.

Övrigt

Om du prenumererar på att ta del av undersökningar, nyheter eller andra marknadsuppdateringar från oss kommer vi att, förutom ovanstående, samla in detaljer om den sektor du jobbar inom och vilken typ av innehåll du vill ha.

 1. Hur vi använder dina personuppgifter?

Vad är den rättsliga grunden för vår hantering av uppgifter?

Enligt dataskyddslagstiftningen får vi endast använda dina personuppgifter om vi har en rättslig grund att göra det. Vi förlitar oss på följande rättsliga grunder för att använda dina uppgifter;

För anställningsrelaterade ändamål

Där vi behöver information för att fullfölja förfrågningar eller uppdrag enligt avtal

Där vi måste fullgöra en rättslig förpliktelse

Där hanteringen är nödvändig för att vi ska kunna utföra aktiviteter där det ligger i Bygg & Fastighetskonsult I Sthlm (eller tredje parts) befogade intressen att göra så, förutsatt att dina intressen och grundläggande rättigheter inte åsidosätter dessa intressen, inkluderat:
Hantering som är nödvändig för att vi ska kunna marknadsföra vår verksamhet,
varumärken och produkter och mäta våra kampanjer eller annan marknadsförings räckvidd och effektivitet – detta kan innefatta att skicka dig marknadsföringsinformation efter att du har anlitat oss att tillhandahålla tjänster eller ta emot tjänster från oss, som antingen kan vara likartade och av intresse för dig eller där du uttryckligen har angett att du vill få sådan information. Du har rätt att när som helst välja att avstå från att ta emot denna information.

Hantering som är nödvändig för att förbättra vår kunskap om fastighetsbranschen – detta kommer att omfatta marknadsanalyser och forskning så att vi bättre ska förstå trender inom fastighetsbranschen och kunna erbjuda bättre kunskap tillsammans med mer skräddarsydda och relevanta tjänster för våra kunder i framtiden.

Hantering som är nödvändig för att vi ska kunna hantera de administrativa och tekniska aspekterna av vår verksamhet effektivt – detta kommer att inkludera:
att verifiera den information som vi har om dig och skapa en bättre förståelse för dig som kund; hantering för administrativ effektivitet såsom där vi lägger ut vissa administrativa funktioner till tredje part som är specialiserade på sådana tjänster; hantering för nätverks- och informationssäkerhetsändamål, d.v.s. för att vi ska kunna vidta åtgärder för att skydda dina uppgifter mot förlust, skada, stöld eller obehörig åtkomst, eller för att uppfylla en begäran från dig i samband med utövandet av någon av dina rättigheter som beskrivs nedan.

I mer begränsade fall kan vi också förlita oss på följande rättsliga grunder:

Där vi behöver skydda dina (eller någon annans) intressen; och/eller

Vi kan komma att hantera särskilda kategorier av personuppgifter och uppgifter om brottsdomar under följande begränsade omständigheter:

Med ditt uttryckliga samtycke, då vi kommer att förklara syftet med informationens användning när vi ber om ditt samtycke.

 

Annan användning av dina personuppgifter

Om vi ​​säljer någon del av vår verksamhet och/eller integrerar den med en annan organisation kan dina uppgifter avslöjas för våra rådgivare och för potentiella köpare eller joint venture-partners och deras rådgivare. Om detta inträffar kommer de nya ägarna av verksamheten bara att tillåtas använda din information på samma eller liknande sätt som anges i denna personuppgiftspolicy.

Vi kommer att dela personuppgifter med våra tillsynsmyndigheter, statliga eller kvasi-statliga organisationer, brottsbekämpande myndigheter och med domstolar, tribunaler och skiljemän som ibland kan krävas för att följa våra föreskrivna och lagliga krav;

Där vi använder tredje parts tjänsteleverantörer som hanterar personuppgifter för oss för att kunna tillhandahålla tjänster till oss. Detta inkluderar IT-systemleverantörer och IT-entreprenörer samt tredje parts referens- eller undersökningsbyråer i syfte att förebygga och upptäcka brottslighet.

Vi kan behöva dela dina personuppgifter med vem som helst som arbetar inom

Bygg & Fastighetskonsult I Sthlm, om denna person behöver känna till dessa, för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig.

Vi kommer att lagra dina personuppgifter i våra kundhanteringssystem och använda dem för att ge dig marknadsföringsinformation om liknande tjänster som erbjuds av

Bygg & Fastighetskonsult I Sthlm som de som du har uppdragit oss att tillhandahålla och vilka vi anser att du kan tycka är användbara då och då. Du har möjlighet att när som helst begära att avstå från att ta emot denna information.

Vad händer om du inte lämnar uppgifter som vi begär?

Vi behöver några av dina personuppgifter för att kunna utföra de tjänster du har begärt från oss. Till exempel:

Vi behöver vissa uppgifter så att vi kan uppfylla våra rättsliga skyldigheter. Vi kan till exempel behöva dina identitetshandlingar för att uppfylla våra skyldigheter för att förhindra bedrägeri och penningtvätt.

Om du inte tillhandahåller de uppgifter som krävs för dessa ändamål, kommer vi inte kunna utföra vårt kontrakt med dig och kan kanske inte tillhandahålla tjänster till dig eller fortsätta att tillhandahålla vissa tjänster till dig. När vi samlar in uppgifter från dig kommer vi att förklara att så är fallet.

 1. Hur vi håller dina uppgifter säkra

Informationssäkerhet är mycket viktig för oss och vi har åtgärder på plats som är utformade för att förhindra obehörig åtkomst till dina personuppgifter, vilka inkluderar, men inte är begränsade till:

Våra klientfiler lagras i våra säkra kundhanteringssystem. Åtkomst till våra kundsystem är begränsad till de inom företaget som måste ha åtkomst till din information för berättigade affärsändamål.

Pappersdokumentation förvaras i låsta utrymmen.

Alla uppgifter lagras i datacenter som har system och skydd på plats för att skydda mot obehörig åtkomst och andra externa faktorer som kan skada dina personuppgifter. Det finns strikta åtkomstkrav på plats och åtkomsten är begränsad till den absolut nödvändiga.

Vi säkerställer att åtkomst till personuppgifter är begränsad till anställda hos Bygg & Fastighetskonsult I Sthlm AB. Utbildning ges till alla de Bygg & Fastighetskonsult I Sthlm anställda och medarbetare som behöver ha tillgång till personuppgifterna.